สมัครเรียนวิชาทหาร (รด)

การเรียนรักษาดินแดนของมหาวิทยาลัย จะครอบคลุมทั้งนักศึกษาชายและหญิงที่จะสมัครใหม่หรือที่เรียนมาและ แล้วต้องการเรียนต่อเนื่องจนจบหลักสูตรการฝึกรักษาดินแดนเพื่อปลดเป็นทหารกองประจําการ และแต่งตั้งยศเป็นสิบเอกหรือว่าที่ร้อยตรี โดยเตรียมเอกสารในการสมัครหรือรายงานตัวให้ครบ เพื่อยื่นให้แผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษาต่อไป การสมัครเรียนรักษาดินแดนของมหาวิทยาลัย จะเริ่มในช่วงลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ โดยนักศึกษาที่มีความประสงค์จะเรียนรักษาดินแดนจะต้อง เตรียมหลักฐานสําหรับสมัครเรียน ดังนี้

การสมัครของ นศท.ชั้นปีที่ 1

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้กําหนดระเบียบการสมัครและรายงานตัวเรียนรักษาดินแดนต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติ ดังนี้

 1. เป็นชายหรือหญิงมีสัญชาติไทย
 2. อายุไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์ นับตามกฎหมายหว่าด้วยการรับราชการทหาร และต้องได้รับความยินยอมจาก บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
 3. ไม่พิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรค ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ตามมาตรา 14 กฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 7 พ.ศ.2540
 4. มีดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์ปกติ ชาย ต้องน้อยกว่า 35 กิโลกรัม/ตารางเมตร และหญิง ต้องน้อยกว่า 30 กิโลกรัม/ตารางเมตร (ดัชนีมวลกาย (BMI) = น้ําหนักตัว (กก) / ส่วนสูง 2 เมตร)
 5. มีน้ําหนัก ขนาดรอบตัว ขนาดส่วนสูง ตามส่วนสัมพันธ์
 6. มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษทุกประเภท
 7. ไม่เป็นทหารประจําการ กองประจําการ หรือถูกกําหนดตัวเข้ากองประจําการแล้ว

คุณสมบัติ

 1. เป็นชายหรือหญิง และ มีสัญชาติไทย
 2. สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไปและมีผลการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตั้งแต่ 1.00 ขึ้นไป (คิดเฉพาะชั้น ม.3 เท่านั้น
 3. มีน้ําหนัก ส่วนสูง ขนาดรอบตัว ตามหน่วยบัญชาการ รักษาดินแดนกําหนด และต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
  • นักศึกษาชาย ลุกนั่ง 34 ครั้ง ใน 2 นาที ดันพื้น 22 ครั้ง ใน 2 นาที วิ่ง 800 เมตร ใน 3 นาที 15 วินาที
  • นักศึกษาหญิง ลุกนั่ง 25 ครั้ง ใน 2 นาที ดันพื้น 15 ครั้ง ใน 2 นาที วิ่ง 800 เมตร ใน 4 นาที

หลักฐานการสมัคร นศท.ชั้นปีที่ 1

 1. รูปถ่ายขนาด 3 x 4 ซม. (ติดใบสมัคร และ ใบประวัติ นศท.) จํานวน 2 รูป
 2. ใบสมัคร (แบบ รด.1)ต้องให้ผู้ปกครองลงนามคํายินยอมจากด้วย (รับได้ในวันสมัครที่มหาวิทยาลัย)
 3. หลักฐานการศึกษา แสดงผลสําเร็จมัธยมปีที่ 3 ถ่ายจากต้นฉบับจริง โดยสถานศึกษาปัจจุบันรับรองคะแนนเฉลี่ยและรับรองสําเนาถูกต้อง
 4. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 2 ฉบับ (ผู้ปกครองลงนามรับรองสําเนา)
 5. ใบรับรองแพทย์ออกโดยแพทย์ปริญญาผู้จดทะเบียนประกอบโรคศิลป์แผนปัจจุบัน ชั้น 1 จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนซึ่งรัฐบาลรับรองหรือหน่วยตรวจโรคของทหาร
 6. สําเนา สด. 9 จํานวน 2 ฉบับ (เฉพาะ นศท. ชาย)
 7. สําเนา สด .35 จํานวน 2 ฉบับ สําหรับผู้มีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ (เฉพาะ นศท.ชาย )
 8. ค่าบํารุง และทําบัตรประจําตัว จํานวน 680 บาท (ชําระเมื่อได้ผ่านขั้นตอนการรับสมัครของหน่วยบัญชาการ รักษาดินแดนเรียบร้อยแล้ว)

การโอนย้ายเรียนจากสถานศึกษาเดิม

นศท. ที่มีสถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี และต่างจังหวัด ให้เตรียมหลักฐานดังนี้

 1. ใบรับรองการฝึกวิชาทหารฉบับจริงจากสถานศึกษาเดิม พร้อมสําเนา 1 ฉบับ
 2. ใบรายงานตัวสี ขาว ( แบบ รด. 2) ต้องให้ผู้ปกครองลงนามยินยอมด้วย รับได้ที่มหาวิทยาลัยในวันสมัคร
 3. ใบ สด.9 ฉบับจริง พร้อมสําเนา 2 ฉบับ (เฉพาะนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 – 3 ชาย)
 4. ใบทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสําเนา 1 ฉบับ
 5. รูปถ่ายแต่งเครื่องแบบ นศท. ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป
 6. สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 7. อื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ของผู้สมัคร หรือของบิดา มารดา พร้อมสําเนาจํานวน 2 ฉบับ

หมายเหตุ : เอกสารที่ถ่ายสําเนาให้เขียน รับรองสําเนาถูกต้อง พร้อมทั้งเซ็นชื่อกํากับทุกฉบับ

การแต่งเครื่องแบบ นศท.

ใช้อาร์มแขนของมหาวิทยาลัย สามารถซื้อได้ที่สํานักงานกิจการนักศึกษา และติดเครื่องหมายชั้นปีและ เครื่องหมายจังหวัดเป็น กท ให้เรียบร้อย (ยกเว้น นศท.ชั้นปีที่ 1 (ชาย) ที่เพิ่งสมัครใหม่แต่งชุดนักศึกษา นศท. (หญิง) แต่งชุดกีฬา) ตัดผม ทรงนักเรียนด้านข้างและด้านหลังศีรษะสั้นเกรียน ความยาวด้านหน้าไม่เกิน 5 ซม. (สําหรับ ชั้นปีที่ 1 – 3 )ตัดผม ทรงนักเรียนด้านข้างและด้านหลังศีรษะสั้นเกรียน ความยาวด้านหน้าไม่เกิน 5 ซม. ตามระเบียบของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

การเลื่อนชั้น ซ้ําชั้นเรียนโดยไม่ได้โอนย้ายสถานศึกษา

 1. ให้นศท. เขียนใบรายงานตัว ( แบบ รด. 2) ต้องให้ผู้ปกครองลงนามยินยอมด้วย
 2. รูปถ่ายชุดนักศึกษาวิชาทหาร ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
 3. สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 4. แต่งเครื่องแบบ นศท. ใช้อาร์มแขนของมหาวิทยาลัย และติดเครื่องหมายชั้นปี และอาร์มคําขวัญของ นศท.ให้เรียบร้อย
 5. ตัดผมแบบ ทรงนักเรียนด้านข้างและด้านหลังศีรษะสั้นเกรียน ความยาวด้านหน้าไม่เกิน 5 ซม .
 6. นศท. จะต้องชําระเงินบํารุง คนละ 650 บาท เฉพาะ นศท.ชั้นปีที่ 1-3 เท่านั้น (นศท.ชั้นปีที่ 4,5 ไม่ต้องชําระเงินบํารุง)
 7. ให้ นศท.รายงานตัวทั้งหมด 5 สถานี