โทษทางวินัยและการอุทธรณ์

โทษทางวินัยมี 7 สถาน ดังนี้
 1. ตักเตือนด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร
 2. ภาคทัณฑ์
 3. ตัดคะแนนความประพฤติ
 4. ตัดสิทธิ์เข้าสอบ
 5. ให้พักการศึกษา
 6. ยับยั้งการอนุมัติให้ปริญญา
 7. ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
การอุทธรณ์
 1. นักศึกษาผู้ใดถูกสั่งลงโทษตามข้อบังคับนี้มีสิทธิอุทธรณ์ได้เฉพาะโทษผิดวินัยอย่างร้ายแรงตาม
 2. ให้อุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบคำสั่งลงโทษ
 3. การอุทธรณ์ให้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ และให้การอุทธรณ์ได้สำหรับตนเองเท่านั้น จะอุทธรณ์แทนคนอื่น หรือมอบหมายให้คนอื่นอุทธรณ์แทนไม่ได้
 4. ให้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายและให้สั่งหนังสืออุทธรณ์ต่อไปยังคณะกรรมการวินัยนักศึกษาภายใน 3 วันทำการนับจากวันได้รับหนังสืออุทธรณ์
 5. ให้คณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับหนังสืออุทธรณ์ และเสนอความเห็นต่ออธิการบดี ให้อธิการบดีสั่งการภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานจากคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา