นักศึกษาที่เรียนรักษาดินแดน จะได้รับสิทธิ์ดังต่อไปนี้

ระหว่างเข้ารับการฝึกวิชาทหาร

การแต่งเครื่องแบบ บุคคลที่หน่วยบัญชาการกําลังสํารอง ประกาศมีสภาพเป็นนักศึกษาวิชาทหาร หลังจากได้รับการฝึกวิชาทหารไม่น้อยกว่า 16 ชั่วโมง มีสิทธิแต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารได้ ตาม พ.ร.บ.เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.2521

ได้รับยกเว้นการตรวจเลือกทหาร

ลดวันรับราชการทหาร และการเพิ่มคะแนนพิเศษ ได้รับยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจําในยามปกติตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497

สำเร็จการศึกษา รับราชการทหารกองประจำการ คะแนนเพิ่มในการสอบเข้า รร.ทหาร
ปีที่ 1 ลดเหลือ 1 ปี 6 เดือน
ลดเหลือ 1 ปี (ร้องขอ)
เพิ่ม 3%
ปีที่ 2 ลดเหลือ 1 ปี
ลดเหลือ 6 เดือน (ร้องขอ)
เพิ่ม 4%
ปีที่ 3 ไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
(เมื่อขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้วปลดเป็นทหารกองหนุน)
เพิ่ม 5%
(เพิ่ม 3% ในการสอบคัดเลือกเข้าบรรจุเข้ารับราชการกลาโหม)
ปีที่ 4 ไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
(เมื่อขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้วปลดเป็นทหารกองหนุน)
เพิ่ม 6%
(เพิ่ม 4% ในการสอบคัดเลือกเข้าบรรจุเข้ารับราชการกลาโหม)
ปีที่ 5 ไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
(เมื่อขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้วปลดเป็นทหารกองหนุน)
เพิ่ม 7%
(เพิ่ม 5% ในการสอบคัดเลือกเข้าบรรจุเข้ารับราชการกลาโหม)
เมื่อสําเร็จการฝึกวิชาทหาร

จะได้รับการแต่งตั้งยศตามระเบียบ กห. ว่าด้วยการแต่งตั้งยศตามหลักสูตร กห. ว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.2538

การขอรับหนังสือสําคัญประจําตัว

เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วนักศึกษาวิชาทหารจะได้รับหนังสือสําคัญประจําตัววิทยฐานะการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 5 จากศูนย์การกําลังสํารองหรือศูนย์ฝึกวิชาทหาร และสําหรับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ชาย จะได้รับสมุดประจําตัวทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (สด.8) โดยนําหนังสือสําคัญประจําตัววิทยฐานะไปติดต่อขอรับที่สัสดีอําเภอ/เขตตามภูมิลําเนาทหารที่ลงชื่อเป็นทหารกองเกินไว้

ข้อผูกพันต่อทางราชการ

เมื่อสําเร็จการศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตร การฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3หรือชั้นปีที่ 5 แล้วจะต้องเข้ารับราชการทหารในการเรียกพล เพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหารทดลองความพรั่งพร้อม หรือการระดมพลตามที่ทางราชการได้มีหมายเรียกพล หรือด้วยวิธีใดให้ไปรับราชการทหารดังกล่าวมีกําหนดเวลา 10 ปี ตามระบบควบคุมกําลังสํารองนับตั้งแต่วันที่สําเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 และเมื่อถูกเรียกพลให้ถือว่าเป็นปีแรกตามเงื่อนไขที่ผูกพัน หากหลีกเลี่ยง ขัดขืนไม่ปฏิบัติตามจะได้รับโทษตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.2497 มาตรา 46,47