การฝึกงาน

รายละเอียดการฝึกงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เห็นความสําคัญของการฝึกงาน โดยมุ่งหวังให้การฝึกงาน
เป็นเครื่องมือของการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกหัดและประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับในห้องเรียน และสร้างความคุ้นเคยกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างให้นักศึกษารู้จักมีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ก่อนที่จะสําเร็จการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพต่อไป มหาวิทยาลัยฯ จึงได้บรรจุการฝึกงานของนักศึกษาเข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาบังคับในหลักสูตรของนักศึกษา

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในลักษณะงาน และงานวิชาชีพ ได้เรียนรู้การจัดการและบริหารงานในสถานประกอบการ และสามารถนําความรู้ที่เรียนรู้ในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในงานที่ฝึกปฏิบัติ
 • เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับสังคมในสถานประกอบการ รวมทั้งการปฏิบัติตนเป็นผู้นําและผู้ตามที่เหมาะสม
 • เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยี และอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการ รวมทั้งวิธีแก้ไขปัญหา
 • เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้หน้าที่ และลักษณะเฉพาะต่างๆ ของบุคลากรในสถานประกอบการ เช่น บุคลิกภาพเฉพาะตําแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ วัฒนธรรมองค์กร และการทํางานร่วมกันระหว่างบุคลากรในสถานประกอบการ
ผลงานที่ได้/ตัวชี้วัด
 • นักศึกษาต้องฝึกงานไม่น้อยกว่า 40 วันทําการ (หรือไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง) ต่อเนื่อง หรือไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่หลักสูตรกําหนด
 • นักศึกษาต้องได้รับการประเมินผลการฝึกงานจากหน่วยงานที่ฝึกงานตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยไม่ต่ํากว่า 70 คะแนน
 • นักศึกษาต้องเขียนรายงานการฝึกงานประจําสัปดาห์ ให้ผู้ควบคุมงานลงนามรับรองทุกสัปดาห์ และทํารายงานส่งอาจารย์ที่ปรึกษาคนละ 1 เล่ม

สํานักงานกิจการนักศึกษา ดําเนินการจัดนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานอุตสาหกรรม จํานวน 22 สาขา ได้แก่

 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน 13 สาขาวิชา
 2. คณะวิทยาศาสตร์ จํานวน 7 สาขาวิชา
 3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จํานวน 1 สาขาวิชา
 4. สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม จํานวน 1 สาขาวิชา
บริการสําหรับนักศึกษา

การบริการออกหนังสือสําหรับนักศึกษาฝึกงาน

 • หนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกงาน
 • หนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน
 • หนังสือรับรองการฝึกงาน

การบริการหาสถานที่สําหรับฝึกงาน

 • รายชื่อบริษัทที่เคยรับนักศึกษาฝึกงานของแต่ละสาขาวิชา
 • ประกาศจากบริษัทที่มีความประสงค์รับนักศึกษาฝึกงาน ประจําปีการศึกษา