การฝึกภาคปฏิบัติและการฝึกชดเชย

นศท.ต้องเข้ารับการฝึกครบ 100 ชั่วโมง (10 สัปดาห์) (ร้อยละ 100) ไม่ให้สิทธิในการขาดฝึกได้ 2 ครั้ง (16 ชั่วโมง) เหมือนที่ผ่านมา (หาก นศท. มีเหตุจําเป็นขาดการฝึกต้องมีเอกสารการขาดฝึก เช่น ใบรับรองแพทย์ หรือเอกสารที่แสดงว่ามีเหตุจําเป็นต้องขาดการฝึกแนบมาพร้อมกับใบแจ้งการขาด ฝึกส่งให้ครูฝึกประจํากองร้อยโดยเร็ว มิฉะนั้นจะถูกตัดคะแนน และจะต้องเข้ารับการฝึกชดเชยให้ครบตามจํานวนที่ขาดการฝึก (รายละเอียดศูนย์การกําลังสํารองได้แจ้งให้นักศึกษาวิชาทหารทราบในวันปฐมนิเทศแล้ว)

 • นศท.ที่ต้องลาหรือขาดเกิน 16 ชั่วโมง โดยเป็นผู้แทนหรือเข้าร่วมโครงการที่ นรด. กําหนด (8 โครงการ) ให้สถานศึกษาวิชาทหารยื่นเรื่องพร้อมหลักฐานประกอบให้ รร.รด.ศสร.เป็นผู้พิจารณาให้ ฝึกชดเชย
 • นศท.ที่ต้องลาหรือขาดเกิน 16 ชั่วโมง ที่เป็นเหตุสุดวิสัยให้สถานศึกษาวิชาทหาร ยื่นเรื่องพร้อมหลักฐานประกอบให้ ผบ.นรด. (ผ่าน รร.รด.ศสร.) เป็นผู้พิจารณาให้ฝึกชดเชย
 • นศท.ที่ได้รับอนุญาตลาถูกต้อง มีใบแจ้งการขาดฝึกไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ นศท.ที่ขาดโดยไม่มีใบแจ้งการขาดฝึก ให้ตัดคะแนนความประพฤติดังนี้
  • ขาดครั้งแรก ตัดคะแนนความประพฤติ 15 คะแนน
  • ขาดครั้งที่สอง ตัดคะแนนความประพฤติ 15 คะแนน (รวม 30 คะแนน)
  • ขาดครั้งที่สาม ตัดคะแนนความประพฤติ 15 คะแนน (รวม 45 คะแนน)
  • ขาดครั้งที่สี่ ตัดคะแนนความประพฤติ 15 คะแนน (รวม 60 คะแนน)
 • หาก นศท.ขาดโดยไม่มีใบแจ้งการขาดฝึก รวม 4 ครั้ง จะโดยตัดคะแนนความประพฤติ รวม 60 คะแนน ทําให้มีคะแนนความประพฤติรวมต่ํากว่า 50 คะแนน ต้องหมดสิทธิสอบ
การสอบ

หลักเกณฑ์การให้คะแนนสอบของ นศท. (1,000 คะแนน)

 1. คะแนนภาคทฤษฎี 540 คะแนน แบ่งเป็น
  1. สอบภาคทฤษฎี (ข้อเขียน) 240 คะแนน
  2. สอบท้ายวิชา 180 คะแนน
  3. ความขยันหมั่นเพียร 60 คะแนน
  4. กิจกรรมพิเศษ 60 คะแนน
 2. การสอบภาคปฏิบัติ 60 คะแนน
 3. การยิงปืน 50 คะแนน
 4. การฝึกภาคสนาม 350 คะแนน
การสอบภาคปฏิบัติ

นศท.ทุกชั้นปีต้องเข้ารับการสอบภาคปฏิบัติในวันที่กําหนด

การสอบภาคทฤษฎี

นศท. แต่ละชั้นปี จะต้องได้คะแนนรวมจากการสอบภาคทฤษฎีไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50 (120 คะแนน) จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการฝึกภาคสนาม หากมีคะแนนการสอบภาคทฤษฎีต่ํากว่าร้อยละ 50 ต้องทําการสอบซ่อม และต้องมีผลคะแนนสอบซ่อมผ่านตามเกณฑ์ จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการฝึกภาคสนาม

การฝึกภาคสนาม

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกภาคสนาม

 • มีเวลาเข้ารับการฝึกภาคปกติครบ ๘๐ ชั่วโมง
 • ผ่านการสอบภาคปฏิบัติและทฤษฎี
 • มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ชายน้อยกว่า 35 กก. /ตารางเมตร หญิงน้อยกว่า 30 กก./
  ตารางเมตร และ ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่กําหนด ดังนี้

 

ลำดับ การทดสอบ ชาย หญิง
จำนวน/ระยะ เวลา จำนวน/ระยะ เวลา
ดันพื้น ๒๒ ครั้ง ๒ นาที ๑๕ ครั้ง ๒ นาที
ลุก – นั้ง ๓๔ ครั้ง ๒ นาที ๒๕ ครั้ง ๒ นาที
วิ่ง ๘๐๐ เมตร ๔ นาที ๘๐๐ เมตร ๔ นาที ๔๕ วินาที

หลักเกณฑ์การขอผ่อนผันให้นศท.เรียนชดเชย กรณีเข้าร่วมโครงการต่างๆ ดังนี้

 1. โครงการเพื่อส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งจัดโดยหน่วยงานราชการหรือองค์การต่างๆ
 2. โครงการของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 3. โครงการส่งเสริมโอลิมปิควิชาการ และมาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.)
 4. โครงการประเมินผลคุณภาพการศึกษาระดับประเทศ (GAT/PAT) และการสอบตรงเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และการแข่งขันการตอบปัญหาทางการศึกษาระดับชาติ
 5. โครงการต่อต้านยาเสพติด ซึ่งจัดโดยหน่วยงานราชการหรือองค์กรต่างๆ
 6. โครงการมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย – นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย)
 7. การเป็นผู้แทนของประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ และกีฬาแห่งชาติหรือตัวแทนร่วมกิจกรรมในต่างประเทศ

หมายเหตุ ต้องมีหนังสือจากสถานศึกษาวิชาทหารพร้อมหลักฐานการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว