การแต่งตั้งยศ

ฝึกวิชาสเร็จการทหาร สำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร/เทียบเท่า
รับราชการในกอง
ประจำการครบกำหนด
แต่งตั้งยศเป็น
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
– ม.6 หรือเทียบเท่า
– วิชาชีพไม่น้อยกว่า 2 ปี
– ไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
– ครบกำหนด
– ครบกำหนด
– ครบกำหนด
– สิบตรี, จ่าตรี, จ่าอากาศตรี
– สิบตรี, จ่าตรี, จ่าอากาศตรี
– สิบตรี, จ่าตรี, จ่าอากาศตรี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
– อนุปริญญาขึ้นไป
– ม.ปลายหรือเทียบเท่า
– วิชาชีพ 2 ปี ต่อจาก ม.3
– ไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
– ครบกำหนด
– ครบกำหนด
– ครบกำหนด
– สิบโท, จ่าโท, จ่าอากาศโท
– สิบโท, จ่าโท, จ่าอากาศโท
– สิบโท, จ่าโท, จ่าอากาศโท
ชั้นปีที่ 3 ม.6 หรือ ปวช.3 ปลดเป็นทหารกองหนุนตามกฏหมาย สิบเอก, จ่าเอก, จ่าอากาศเอก
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
– ปริญญาตรี, อนุปริญญา
– ไม่สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี, อนุปริญญา
ปลดเป็นทหารกองหนุนตามกฏหมาย
ปลดเป็นทหารกองหนุนตามกฏหมาย
– จ่าสิบตรี, พันจ่าตรี, พันจ่าอากาศตรี
– จ่าสิบตรี, พันจ่าตรี, พันจ่าอากาศตรี
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 5
– ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าปริญญาตรี
– ไม่สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
ปลดเป็นทหารกองหนุนตามกฏหมาย
ปลดเป็นทหารกองหนุนตามกฏหมาย
– จ่าสิบเอก, พันจ่าเอก, พันจ่าอากาศเอก
– จ่าสิบเอก, พันจ่าเอก, พันจ่าอากาศเอก
ชั้นปีที่ 5 สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรี, อนุปริญญาหรือเทียบเท่าอนุปริญญา ปลดเป็นทหารกองหนุนตามกฏหมาย ว่าที่ร้อยตรี, ว่าที่เรือตรี, ว่าที่เรืออากาศตรี