การขึ้นทะเบียน นําปลดนักศึกษาวิชาทหาร

ผู้สําเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.2503 กําหนดให้ขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่หนึ่งโดยมิต้องเข้ารับราชการในกองประจําการ นศท. ชั้นปีที่ 3 ที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาวิชาทหาร ให้เตรียมหลักฐานขึ้นทะเบียนและนําปลดเป็นทหารกองหนุน ซึ่งจะดําเนินการประมาณเดือนตุลาคม พฤศจิกายน ตามวัน เวลา ที่ศูนย์การกําลังสํารองจะกําหนดภายหลัง โดยจัดเตรียมหลักฐานต่างๆดังนี้

  1. หนังสือรับรองของสถานศึกษา ฉบับจริง 1 ฉบับ พร้อมสําเนา 1 ฉบับ
  2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
  3. สด.9 ฉบับจริง พร้อมสําเนา จํานวน 2 ฉบับ
  4. รูปถ่ายแต่งกายเครื่องแบบ นศท.หน้าตรงไม่สวมหมวก ขาวดํา ขนาด 3×4 ซม. หรือ
    ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
  5. ไปรษณียบัตร จํานวน 1 ฉบับ

สําหรับผู้สอบตกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ให้แจ้งรับหลักฐานการขึ้นทะเบียนและนําปลดเป็นทหารกองหนุนคืนที่กองการเตรียมพล หน่วยบัญชาการกําลังสํารอง