ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2546

วินัยนักศึกษา
 1. นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งมหาวิทยาลัย คณะ สำนักและหน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
 2. นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพไม่ทุจริตทางวิชาการ ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันไม่ชอบธรรมด้านวิชาการโดยเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยนักศึกษา
 3. นักศึกษาต้องแต่งกายสุภาพตามระเบียบ และข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 4. นักศึกษาต้องสุภาพเรียบร้อย ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง หรือคำแนะนำตักเตือนของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ
 5. นักศึกษาต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ทันที เมื่ออาจารย์เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยขอตรวจสอบ เมื่อมีเหตุอันสมควร
 6. นักศึกษาต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ทันที เมื่ออาจารย์เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยขอตรวจสอบ เมื่อมีเหตุอันสมควร
 7. นักศึกษาต้องปฏิบัติตามศีลธรรม วัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยไม่นำขนบธรรมเนียมหรือวิธีการอันไม่เหมาะสมมาปฏิบัติ ไม่ว่าภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย
 8. นักศึกษาต้องประพฤติตนเป็นสุภาพชน มีความประพฤติเรียบร้อย รักษาเกียรติและศักดิ์ของตนเองและรักษาชื่อเสียง เกียรติคุณและประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
 9. นักศึกษาต้องไม่เขียนหรือพิมพ์ข้อความ หรือจัดทำสิ่งพิมพ์สิ่งวาดในสื่อใดๆออกเผยแพร่อันทำให้ผู้อื่นเสียหาย
 10. นักศึกษาต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่รายงานเท็จ หรือ แจ้งความเท็จ ปลอมแปลงเอกสารหรือปลอมลายมือชื่อของผู้อื่น
 11. นักศึกษาต้องไม่สูบบุหรี่ในขณะที่มีการเรียน การสอน การปฏิบัติการ การสอบหรือในบริเวณเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมาย และหรือมหาวิทยาลัยกำหนดในบริเวณมหาวิทยาลัย
 12. นักศึกษาต้องไม่เล่นหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสนับสนุนการพนันทุกชนิด
 13. นักศึกษาต้องไม่เป็นผู้นำสุราหรือสิ่งมึนเมาใดๆ เข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย และต้องไม่เสพสุราหรือสิ่งมึนเมาใดๆ จนเป็นเหตุให้เสื่อมเสียแก่ตนเองและมหาวิทยาลัย
 14. นักศึกษาต้องไม่เสพสารเสพติด หรือมีสารเสพติดไว้ในครอบครอง
 15. นักศึกษาต้องไม่นำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย หรือมีสิ่งผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง
 16. นักศึกษาต้องรักษาความสงบเรียบร้อย ไม่เป็นตัวการยุยง และก่อเหตุไม่สงบในมหาวิทยาลัยหรือไม่ทะเลาะวิวาทระหว่างนักศึกษาของมหาวิทยาลัย กับนักศึกษาต่างสถาบัน หรือผู้อื่น
 17. นักศึกษาต้องไม่กระทำตนให้เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว จนเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น หรือมหาวิทยาลัย
 18. นักศึกษาต้องไม่กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทำการทุจริตใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัย
การกระทำต่อไปนี้ถือเป็นความผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรง
 1. จงใจหรือเจตนาทำให้ทรัพย์สินมหาวิทยาลัยหรือของผู้อื่นเสียหาย
 2. กระทำการทุจริตลักทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์ หรือกระทำการอื่นใด อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง
 3. ทะเลาะวิวาท เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับอันตรายสาหัส หรือถึงแก่ความตายหรือเป็นเหตุให้เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
 4. รายงานเท็จ แจ้งความเท็จ ปลอมแปลงเอกสาร หรือปลอมลายมือชื่อคนอื่น
 5. เป็นตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน ให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในมหาวิทยาลัยหรือก่อให้เกิดการแตกสามัคคีระหว่างนักศึกษา
 6. กระทำการใดทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัย
  1. เล่นการพนัน สนับสนุน หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนัน
  2. พกพาอาวุธ วัตถุระเบิด
  3. เสพยาเสพติดหรือสารเสพติด
  4. เมาสุราอาละวาด
  5. มีสิ่งผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง
 7. กระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก หรือโทษที่หนักกว่าโทษจำคุก โดยมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกโดยไม่คำนึงถึงว่าจะมีการรอลงโทษหรือรอกำหนดโทษ เว้นแต่เป็นโทษที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 8. กระทำการใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
 9. กระทำการพิจารณาความผิด และหรือลงโทษนักศึกษาด้วยตนเอง