การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร

สำนักงานกิจการนักศึกษา ให้บริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ในการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติการรับราชการทหาร พ.ศ.2497 มาตรา 29(3) และกฏกระทรวงกลาโหม การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการเรียนรู้ พ.ศ. 2549 ข้อ 2 บุคคลซึ่งจะได้รับการผ่อนผันตามมาตรา 29(3) คือ (1) การศึกษาในระบบตามกฏหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

เอกสารที่ใช้ในการขอผ่อนผันฯ
 1. สำเนาบัญชีทหารกองเกิน (สด.9) จำนวน 2 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
 3. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) จำนวน 2 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
 5. สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
 6. ใบรับรองการเป็นนักศึกษาฉบับจริง(ติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี)
 7. อื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ของนักศึกษาหรือบิดา มารดา หรือการแจ้งย้ายภูมิลำเนาทหารพร้อมสำเนา 3 ฉบับ
ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร
 1. นักศึกษาต้องไปตรวจสอบรายชื่อขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารของนักศึกษาที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเ
  ภอ ตามภูมิลำเนาทหารที่ระบุไว้ใน สด.9 ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคม (หากพบว่าไม่มีรายชื่อขอผ่อนผันให้นักศึกษามาติดต่อที่สำนักงานกิจการนักศึกษาทันทีเพื่อจะได้ดำเนินการประสานงานให้ต่อไป)
 2. นักศึกษาต้องไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกตามวันเวลาและสถานที่ที่ระบุไว้ในหมายเรียก(สด.35) โดยไม่ต้องจับสลาก (หากนักศึกษาจับสลากจะถือว่าสละสิทธิ์จากการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร)
 3. นักศึกษาต้องขอรับหมายเรียก (สด.35) ของปีถัดไปทุกปี
  (นักศึกษาจะได้รับหมายเรียกของปีถัดไปในวันที่ไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือก)
  และให้นักศึกษาปฏิบัติตามข้อ 2 จนกว่าจะสำเร็จการศึกษาหรือมีอายุครบ 26 ปีบริบูรณ์
  นักศึกษาจะหมดสิทธิ์ในการขอผ่อนผันฯ จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกในปีนั้น
ความผิดฐานไม่ไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกทหาร

นักศึกษาที่ทำเรื่องขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารไว้ แต่ไม่ไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกทหารตามที่ระบุไว้ในหมายเรียก (สด.35) หรือไปแสดงตนแต่ไม่อยู่จนกว่าการตรวจเลือกแล้วเสร็จจะถือว่าผู้นั้นหลีกเลี่ยงขัดขืน ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี (จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและถูกส่งตัวเข้ากองประจำการเมื่อสำเร็จการศึกษาโดยไม่มีสิทธิ์จับสลาก)