งานวิจัยและส่งเสริมวินัยนักศึกษา

วิจัยและส่งเสริมวินัยนักศึกษา มีหน้าที่ในการศึกษาวิจัย รวมรวมข้อมูลในบริบทของการส่งเสริมพัฒนาวินัยนักศึกษา และคุณภาพชีวิตนักศึกษา
และมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีวินัย รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบของตนในขณะเดียวกัน ต้องเคารพและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น แสดงออกอย่างเหมาะสมกับสังคมในปัจจุบันมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
พร้อมทั้งสามารถดูแลตนเองได้อย่างปลอดภัยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งอัน ไม่พึงประสงค์ เช่น สิ่งเสพติดการพนันและอบายมุข ผ่านทางข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศต่างๆของมหาวิทยาลัย โดยมีการดำเนินงานอย่างมีกระบวน ขั้นตอนชัดเจน อยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและเสมอภาคเท่าเทียม