มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดทำประกันภัยคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) แบบกลุ่มแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีข้อมูลรายละเอียดดังนี้

บริษัทประกันภัย : บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่กรมธรรม์ : 35230865-21NBK

วันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง : 24 มีนาคม 2565 เวลา 24.00 น.

ความคุ้มครอง :

 1. ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คนละ 50,000 บาทต่อปี
 2. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จำนวน 5,000 บาทต่อปี (ไม่คุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด การฆ่าตัวตาย การได้รับเชื้อโรค การแท้งลูก อาหารเป็นพิษ การเข้าร่วมทะเลาะวิวาท ภัยก่อการร้าย ฯลฯ)

เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหม

การเรียกร้องค่าทดแทนกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 1. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหม
 2. ใบรายงานแพทย์ หรือใบรับรองแพทย์
 3. ผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ (COVID-19 Test Result)
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
 6. เอกสารประกอบอื่น ๆ ตามลักษณะเหตุการณ์และความจำเป็น

การเรียกร้องค่าทดแทนกรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีตด้วยอุบัติเหตุ

 1. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหม
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกัน
 3. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีการจำหน่ายการตายของผู้เอาประกัน
 4. สำเนาใบมรณบัตร
 5. สำเนาหนังสือรับรองการตาย
 6. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพจากสถาบันนิติเวช
 7. สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจเกี่ยวกับคดี (กรณีอุบัติเหตุจราจร ถูกทำร้ายร่างกาย จลาจล ก่อการร้าย เป็นต้น)
 8. สำเนาประวัติการรักษาทั้งหมด
 9. ผลการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
 10. เอกสารประกอบอื่น ๆ ตามลักษณะเหตุการณ์และความจำเป็น
 11. เอกสารรับรองทายาทโดยธรรมฯ (แบบฟอร์มบริษัท)
 12. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์
 13. สำเนาทะเบียนสมรสของคู่สมรส และบิดามารดาของผู้เอาประกัน
 14. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้รับประโยชน์

ในสถานการณ์ที่มหาวิทยาลัยยังคงปิดพื้นที่ชั่วคราว สามารถจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (EMS) มายัง

คุณสุพรรณี สุขสันต์วชิรกุล

สำนักงานกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ  10140

โทรศัพท์ 0 2470 8110

ดาวน์โหลดเอกสาร

*** หากนักศึกษาพบบุคคลที่คาดว่าจะติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) หรือตรวจพบว่าติดเชื้อ มาว่าจะเป็นบุคลากร นักศึกษา หรือแม้กระทั่งตัวเอง กรุณารายงานผ่านระบบของมหาวิทยาลัย ทาง http://bit.ly/Wereport โดย Login ผ่านระบบของมหาวิทยาลัยภายใต้บัญชี @mail.kmutt.ac.th

ติดต่อแจ้งเหตุ หรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประกันเพิ่มเติมได้ที่

Tel : 0 2470 8110

FB Page : สำนักงานกิจการนักศึกษา มจธ.

Line ID : sao-kmutt

*** คุณมีส่วนช่วยในการหยุดข่าวลือได้ ***