สิ่งที่ต้องเตรียมไปในวันตัดเลือกการเข้ารับราชการทหาร