นักศึกษาชมรมดนตรีไทยแลนาฏศิลป์ ได้เข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 44 ณ “ดุริยะกฤติยาธร 75 ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์” ขึ้นในระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 บริเวณพระราชวังสนามจันทร์ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์ดนตรีไทยในหมู่นิสิตนักศึกษาและประชาชน ให้ตระหนักถึงคุณค่าและธำรงไว้ซึ่งศิลปะการดนตรี ทั้งดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ในฐานะที่เป็นสิ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทยสืบไป