สำนักงานกิจการนักศึกษา

 

เกี่ยวกับ

KMUTT is all about academic excellence and energetic research culture in science, engineering and design. Of course, classroom learning is only a means, but certainly not the end and that is why we foster a life-long learning approach into our innovative curriculum and learning environment.

shape

ปรัชญา

01

“บริการเพื่อการพัฒนา” (SERVICE FOR STUDENT DEVELOPMENT) สำนักงานกิจการนักศึกษา มีปรัชญาในการ
ดำเนินภารกิจ คือ “เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านวิชาชีพ วิชาการชั้นสูง สติปัญญา ร่างกาย
สังคม อารมณ์ และจิตใจ ตลอดจนมีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม”
ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์

02

เป็นศูนย์กลางในการให้บริการสวัสดิการและกิจกรรมนักศึกษาที่ครบวงจร และเป็นสากล

ภารกิจ

03

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ”มีปรัชญาในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม ทำการวิจัย พัฒนา
และให้บริการทางวิชาการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต” มหาวิทยาลัยตระหนักดีว่าคุณภาพและคุณธรรมจะ
เกิดขึ้นในตัวนักศึกษาได้ มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีบริการ และสวัสดิการด้านต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมนักศึกษาอย่างกว้างขวาง เพื่อให้ทั้งบริการสวัสดิการ และกิจกรรมนักศึกษา เป็นกระบวนการพัฒนานักศึกษา
ควบคู่ไปกับการศึกษาเล่าเรียน ในชั้นเรียน จึงจัดให้มีสำนักงานกิจการนักศึกษาขึ้นเพื่อจัดดำเนินงานด้านบริการ
สวัสดิการ และกิจกรรมนักศึกษา โดยจัดบริหารงานออกเป็น 2 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อ
การพัฒนานักศึกษา และ กลุ่มงานคุณภาพชีวิตและการมีส่วนร่วม

โครงสร้างองค์กร

 

บริการของเรา