ติดต่อเรา

 

งานกิจกรรมนักศึกษา

นายอนุสรณ์ จำปีเรือง
นักบริการการศึกษา
โทร. 0-2470-8101
anusorn.jam@kmutt.ac.th

นางสาวพรไพลิน ถาวร
นักบริการการศึกษา
โทร. 0-2470-8113
pornpilin.tav@kmutt.ac.th

นายพัฒชยานันต์ ทรัพย์รวีกร
นักบริการการศึกษา
โทร. 0-2470-8101
patchayanan.sab@kmutt.ac.th

งานกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์

นางปิยาภา ธรรมศักดิ์
นักบริการการศึกษา
โทร. 0-2470-8113
piyapa.dha@kmutt.ac.th

งานพัฒนาความพร้อมสู่อาชีพ

นางสาวศศิธร เลาหเธียรประธาน
นักบริการการศึกษา
โทร. 0-2470-8099
sasithorn.lao@kmutt.ac.th

งานวินัยและพัฒนานักศึกษา

นายสุกฤษณ์ สุวรรณกูฏ
นักบริการการศึกษา
โทร. 0-2470-8111
sukrit.suw@kmutt.ac.th

งานจิตวิทยาและให้คำปรึกษา

นางสาวปนาลี แทนประสาน
นักจิตวิทยา
โทร. 0-2470-8093
panalee.tan@kmutt.ac.th

งานกีฬาและคุณภาพชีวิต

นางปาริชาติ บุตรชาติ
นักบริการการศึกษา
โทร. 0-2470-8092
parichart.tho@kmutt.ac.th

นายวินัย แสนสุข
นักบริการการศึกษา
โทร. 0-2470-8092
winai.san@kmutt.ac.th

ด้านการฝึกงาน

นางสาววรัญญา ฮู้สกุล
นักบริการการศึกษา
โทร. 0-2470-8115
waranya.hoo@kmutt.ac.th

บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกิจกรรม​นักศึกษา

นายทวี สีหามาตย์
นักวิชาการการศึกษา
โทร. 02-470-8095
tawee.see@kmutt.ac.th

พื้นที่การศึกษาบางขุนเทียน

นางสาวสรารัตน์ คงสว่าง
นักบริการการศึกษา
โทร. 0-2470-7017
sararat.kon@kmutt.ac.th

นายธนะศักดิ์ รอดมณี
นักบริการการศึกษา
โทร. 0-2470-7017
thanasak.rod@kmutt.ac.th

ที่อยู่

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม