การรับราชการทหาร
 

หน้าที่ของชายไทยทุกคนต้องรับราชการทหาร ซึ่งการรับใช้ชาติด้วยการเป็นทหารป็นเรื่องที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี เพราะกองทัพไทยจะฝึกฝนผู้เข้ารับราชการหารให้มีระเบียบ วินัย ฝึกหัดวิชาชีพเพิ่มพูนความรู้ในด้านต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์และมีคุณค่าอย่างมากแก่ทหารเกณฑ์ทุกคน ซึ่งปกติการเกณฑ์ทหารจะกระทำกันในช่วงเดือน เม.ย. ของทุกปี ปีละครั้งและต้องเข้ารับราชการเป็นทหารเกณฑ์จำนวน 2 ปี แต่มีข้อยกเว้นและผ่อนผันสำหรับ ผู้ที่เรียนวิชารักษาดินแดน (ร.ด.) หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับต่าง ๆ ซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติรับราชการทหารและกฎกระทรวง

การสมัครเรียนวิชาทหาร (รด)
 

การเรียนรักษาดินแดนของมหาวิทยาลัย จะครอบคลุมทั้งนักศึกษาชายและหญิงที่จะสมัครใหม่หรือที่เรียนมาและ แล้วต้องการเรียนต่อเนื่องจนจบหลักสูตรการฝึกรักษาดินแดนเพื่อปลดเป็นทหารกองประจำการ และแต่งตั้งยศเป็นสิบเอกหรือว่าที่ร้อยตรี โดยเตรียมเอกสารในการสมัครหรือรายงานตัวให้ครบ เพื่อยื่นให้แผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษาต่อไป การสมัครเรียนรักษาดินแดนของมหาวิทยาลัย จะเริ่มในช่วงลงทะเบียนนักศึกษาใหม่

ติดต่อ
 

นายวินัย แสนสุข
นักบริการการศึกษา
โทร.0-2470-8092
winai.san@kmutt.ac.th