มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เห็นความสำคัญของการฝึกงาน โดยมุ่งหวังให้การฝึกงานเป็นเครื่องมือของการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกหัดและประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับในห้องเรียน และสร้างความคุ้นเคยกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างให้นักศึกษารู้จักมีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพต่อไป มหาวิทยาลัยฯ จึงได้บรรจุการฝึกงานของนักศึกษาเข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาบังคับในหลักสูตรของนักศึกษา

ติดต่อ
 

นางสาววรัญญา ฮู้สกุล
นักบริการการศึกษา
โทร.0-2470-8115
waranya.hoo@kmutt.ac.th