กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมที่สถาบันเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงออกซึ่งความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความถนัดของตนเองในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในด้านต่าง ๆ ได้แก่ กีฬา บำเพ็ญประโยชน์ ศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม วิชาการ เป็นต้น ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวอาจจะดำเนินการในรูปแบบของชมรม กิจกรรมที่ได้รับอนุญาตจากสถาบัน โดยสถาบันจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวก หรือกิจกรรมที่นักศึกษารวมตัวกันจัดกิจกรรมโดยได้รับอนุญาตจากสถาบัน ทั้งนี้ การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาไม่มีการให้คะแนนหรือเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนแต่อย่างใด

ติดต่อ
 
 1. นายอนุสรณ์ จำปีเรือง
  นักบริการการศึกษา
  โทร.0-2470-8101
  anusorn.jam@kmutt.ac.th
 2. นางสาวพรไพลิน ถาวร
  นักบริการการศึกษา
  โทร.0-2470-8113
  pornpilin.tav@kmutt.ac.th
 3. นางปิยาภา ธรรมศักดิ์
  นักบริการการศึกษา
  โทร.0-2470-8113
  piyapa.dha@kmutt.ac.th
 4. นายพัฒชยานันต์ ทรัพย์รวีกร
  นักบริการการศึกษา
  โทร.0-2470-8101
  patchayanan.sab@kmutt.ac.th