“โอกาสและความสำเร็จของนักศึกษาและผู้ประกอบการ”

ศูนย์เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ KMUTT Center for Career Development (CDC) เป็นศูนย์กลางในการพัฒนานักศึกษาให้รู้จักการวางแผนและตั้งเป้าหมายในอาชีพที่ตนถนัดและสนใจ ช่วยพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ รวมถึงบริการด้านอาชีพสำหรับนักศึกษา อาทิ การเลือกอาชีพ การฝึกงาน การหางาน part-time หรืองานประจำ ตลอดจนให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ในการรับสมัครบัณฑิตที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการไปร่วมงาน

ติดต่อ
 

นางสาวศศิธร เลาหเธียรประธาน
นักบริการการศึกษา
โทร.0-2470-8099
sasithorn.lao@kmutt.ac.th