กลุ่มกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อการพัฒนานักศึกษา

 

 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและการมีส่วนร่วม

 

 

 ประกาศ มจธ. กัญชง กัญชา

 ประกาศ มจธ. นโยบายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่

 ประกาศ มจธ. แนวปฏิบัติในการดำเนินการผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2546

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2546

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม และจริยธรรมของนักศึกษา

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง การพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา

 ประกาศ มจธ. ห้ามบริโภคหรือนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาภายในมหาวิทยาลัย

 ประกาศ มจธ. ห้ามนักศึกษาส่งเสียงดังยามวิกาล