กลุ่มกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อการพัฒนานักศึกษา

 

 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและการมีส่วนร่วม

 

 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีว่าด้วย วินัยนักศึกษาและผู้เรียนรู้ 2566

 ประกาศ มจธ. กัญชง กัญชา

 ประกาศ มจธ. นโยบายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่

 ประกาศ มจธ. แนวปฏิบัติในการดำเนินการผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2546

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม และจริยธรรมของนักศึกษา

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง การพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา

 ประกาศ มจธ. ห้ามบริโภคหรือนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาภายในมหาวิทยาลัย

 ประกาศ มจธ. ห้ามนักศึกษาส่งเสียงดังยามวิกาล