วิจัยและส่งเสริมวินัยนักศึกษา มีหน้าที่ในการศึกษาวิจัยรวมรวมข้อมูลในบริบทของการส่งเสริมพัฒนาวินัยนักศึกษาและคุณภาพชีวิตนักศึกษา และมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีวินัยรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบของตนในขณะเดียวกันต้องเคารพและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นแสดงออกอย่างเหมาะสมกับสังคมในปัจจุบันมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมพร้อมทั้งสามารถดูแลตนเองได้อย่างปลอดภัยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งอันไม่พึงประสงค์ เช่น สิ่งเสพติด การพนันและอบายมุข ผ่านทางข้อบังคับ ระเบียบประกาศต่างๆของมหาวิทยาลัย โดยมีการดำเนินงานอย่างมีกระบวน ขั้นตอนชัดเจนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและเสมอภาคเท่าเทียม

ติดต่อ
 

นายสุกฤษณ์ สุวรรณกูฏ
นักบริการการศึกษา
โทร.0-2470-8111
sukrit.suw@kmutt.ac.th

เอกสารเผยแพร่
 
อื่นๆ