กิจกรรมจิตวิทยาและให้คำปรึกษา (Counseling and Psychology) เป็นหน่วยงานบริการให้คำปรึกษาและบริการด้านจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเกิดประสบการณ์ในการพัฒนาชีวิตทุกด้านให้สมบูรณ์ผ่านการให้บริการข้อสนเทศด้านจิตวิทยาและด้านการพัฒนาตนเองที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา การให้คำปรึกษาทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่มตลอดจนสร้างเครือข่ายของการให้คำปรึกษาและพัฒนานักศึกษา

ติดต่อ
 

ดร. ปนาลี แทนประสาน
นักจิตวิทยา
โทร.0-2470-8093
panalee.tan@kmutt.ac.th