ผู้บริหาร

 
L1 อธิการ

รศ. ดร. สุวิทย์ แซ่เตีย

อธิการบดี

L2 อ.เชาวลิต

รศ. ดร. เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
โทร. 0 2470 8023

L3 ผช.สมพร

นายสมพร น้อยยาโน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหารกิจการนักศึกษา
โทร. 0 2470 8091

L3 ผช.บุษเกตน์

ผศ. ดร.บุษเกตน์ อินทรปาสาน

รักษาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
โทร. 0 2470 7833

L4 ผอ.ปนาลี

ดร. ปนาลี แทนประสาน

รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา
โทร. 0 2470 8093

กลุ่มงานกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อการพัฒนานักศึกษา

 
L51 อนุสรณ์x800

นายอนุสรณ์ จำปีเรือง

นักบริการการศึกษา
โทร.0-2470-8101
anusorn.jam@kmutt.ac.th

L52 ทวีx800

นายทวี สีหามาตย์

นักวิชาการการศึกษา
โทร.02-470-8095
tawee.see@kmutt.ac.th

L53 ศศิธรx800

นางสาวศศิธร เลาหเธียรประธาน

นักบริการการศึกษา
โทร.0-2470-8099
sasithorn.lao@kmutt.ac.th

L54 วรัญญาx800

นางสาววรัญญา ฮู้สกุล

นักบริการการศึกษา
โทร.0-2470-8115
waranya.hoo@kmutt.ac.th

L55 ปิยาภาx800

นางปิยาภา ธรรมศักดิ์

นักบริการการศึกษา
โทร.0-2470-8113
piyapa.dha@kmutt.ac.th

นางสาวพรไพลิน ถาวร

นักบริการการศึกษา
โทร.0-2470-8113
pornpilin.tav@kmutt.ac.th

L56 พัฒชยานันต์x800

นายพัฒชยานันต์ ทรัพย์รวีกร

นักบริการการศึกษา
โทร.0-2470-8101
patchayanan.sab@kmutt.ac.th

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างการมีส่วนร่วม

 
L61 สุพรรณีx800

นางสาวสุพรรณี สุขสันต์วชิรกุล

นักบริหารงานทั่วไป
โทร.0-2470-8110
supunnee.suk@kmutt.ac.th

L62 สุกฤษณ์x800

นายสุกฤษณ์ สุวรรณกูฏ

นักบริการการศึกษา
โทร.0-2470-8111
sukrit.suw@kmutt.ac.th

นางปาริชาติ บุตรชาติ

นักบริการการศึกษา
โทร.0-2470-8092
parichart.tho@kmutt.ac.th

L64 วินัยx800

นายวินัย แสนสุข

นักบริการการศึกษา
โทร.0-2470-8092
winai.san@kmutt.ac.th

L65 สรารัตน์x800

นางสาวสรารัตน์ คงสว่าง

นักบริการการศึกษา
โทร.0-2470-7017
sararat.kon@kmutt.ac.th

นายธนะศักดิ์ รอดมณี

นักบริการการศึกษา
โทร.0-2470-7017
thanasak.rod@kmutt.ac.th

L67 ไพรัชต์x800

นายไพรัชต์ ตะเภาทอง

พนักงานบริการ
โทร.0-2470-8115
pirutch.tap@kmutt.ac.th