มหาวิทยาลัยมีความเป็นห่วงในสวัสดิภาพของนักศึกษา
จึงจัดให้มีการทำประกันภัยอุบัติเหตุแก่นักศึกษาทุกคนตั้งแต่ปีการศึกษา 2534
เป็นต้นมา ซึ่งถือเป็นสวัสดิการที่เป็นหลักประกันด้านคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
นักศึกษาจะได้รับความคุ้มครองจากอุบัติเหตุทุกกรณีตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีสถานภาพนักศึกษา โดยปัจจุบันนักศึกษาจะได้รับความคุ้มครองจากประกันภัยอุบัติเหตุเป็นทุนประกันภัยวงเงิน 300,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลตามจริงภายในวงเงิน 40,000 บาทต่ออุบัติเหตุต่อคน
กรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่สถานพยาบาลทั้งของรัฐและเ
อกชน รวมทั้งคลินิกทั่วไป ชำระเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุปีการศึกษาละ 500 บาท
สำหรับประกันภัยสุขภาพมหาวิทยาลัยขอเชิญชวนนักศึกษาที่ประสงค์จะทำประกันภัยสุขภาพ ซึ่งให้ความคุ้มครองกรณีเป็นคนไข้ในชำระเบี้ยประกันภัยสุขภาพปีการศึกษาละ 1,800 บาท

ติดต่อ
 

นางสาวสุพรรณี สุขสันต์วชิรกุล
นักบริหารงานทั่วไป
โทร.0-2470-8110
supunnee.suk@kmutt.ac.th