รายวิชาใหม่สำหรับนักศึกษาที่สนใจด้านการเงินและการลงทุน

เปิดรายวิชาเลือกเสรีเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคการศึกษาที่ 2/2565
โดย ดร.วินัย หอมสมบัติ จากบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI)

จำนวนทั้งสิ้น 3 รายวิชา

  • BUS61801 Personal Financial Planning: Better Plan for a Better Financial Healthiness (การวางแผนการเงินส่วนบุคคล: รู้ก่อน ออมก่อน เพื่อสุขภาพการเงินส่วนบุคคลที่ดี)
  • BUS61802 Effective Investment Instruments in 21st Century (ช่องทางการออมและการลงทุนในศตวรรษที่ 21)
  • BUS61803 Strategic Investment for Financial Sustainability (กลยุทธ์การลงทุนเพื่อเป้าหมายทางการเงินที่ยั่งยืน)

รายละเอียดรายวิชาเพิ่มเติม: https://kmutt.me/ModBUSFin