โดยการเชื่อถือข้อแถลงในใบคําขอเอาประกันภัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัยต้องชําระภายใต้ข้อบังคับเงื่อนไข และข้อกําหนดทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้นและเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยบริษัทให้สัญญากับผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม