การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากประกันภัยอุบัติเหตุ/ประกันภัยสุขภาพ ปีการศึกษา 2565 กรณีค่ารักษาพยาบาลเกิน 20,000 บาทต่อใบเสร็จ

เอกสาร

 1. หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอุบัติเหตุของบริษัท
 2. ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน และใบสรุปค่าใช้จ่าย
 3. ต้นฉบับใบรับรองแพทย์
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนา passport พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้เอาประกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 6. สำเนาสมุดวัคซีน (ถ้ามี)
 7. เอกสารแจ้งความลงบันทึกประจำวัน (ถ้ามี)

ขั้นตอน

 1. รวบรวมเอกสาร
 2. นำส่งเอกสารที่สำนักงานกิจการนักศึกษา 2 ช่องทาง
  1. ยื่นที่สำนักงานกิจการนักศึกษา อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี (S14) ในวันและเวลาราชการ
  2. ไปรษณีย์ลงทะเบียน จ่าหน้า

สำนักงานกิจการนักศึกษา (ประกันอุบัติเหตุ) โทร 024708110
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

อุบัติเหตุที่ประกันไม่คุ้มครอง

 1. ผู้เอาประกันที่มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 150 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ขึ้นไป
 2. การรักษาฟัน รากฟัน ครอบฟัน เปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม
 3. อาหารเป็นพิษ
 4. อาการปวดหลังที่ไม่เกิดจากอุบัติเหตุ
 5. เข้าร่วมหรือยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท