ข้อมูลการเรียกร้องสินไหมทดแทน

นักศึกษาที่เข้ารับการรักษาพยาบาลและสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล สามารถนำเอกสารดังรายการต่อไปนี้ ติดต่อสำนักงานกิจการนักศึกษา อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี ภายในวันและเวลาราชการ เพื่อขอรับเงินค่ารักษาพยาบาลคืน

เอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 • กรณีบาดเจ็บ/เจ็บป่วย
  1. แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมทดแทน (แบบฟอร์มของบริษัท)
  2. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และใบสรุปรายละเอียดค่ารักษาพยาบาล
   1. กรณีนำใบเสร็จรับเงินต้นฉบับไปเบิกส่วนราชการ หรือบริษัทประกันวินาศภัยอื่นโปรดให้ส่วนราชการหรือบริษัทประกันวินาศภัยนั้นลงนามรับรองสำเนาใบเสร็จรับเงินพร้อมให้ข้อมูลการจ่ายเงินที่ได้จ่ายไปแล้ว
  3. ใบรับรองแพทย์/ รายงานแพทย์ ระบุข้อมูลการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย และการรักษาที่ชัดเจน
  4. สำเนาบัตรประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  6. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (บัญชีออมทรัพย์)
  7. ผลเอ๊กซเรย์/ CT Scan/ MRI (ถ้ามี)
  8. สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ (กรณีถูกทำร้ายร่างกาย)
 • กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ
  1. แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมทดแทน (แบบฟอร์มของบริษัท)
  2. ใบรับรองแพทย์/ รายงานแพทย์ ระบุการสูญเสียอวัยวะ/ ทุพพลภาพสิ้นเชิง
  3. ใบรายงานความเห็นภาพ กรณีประเมินทุพพลภาพ (แบบฟอร์มของบริษัท)
  4. สำเนาบัตรประกัน
  5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  6. บันทึกประจำวันของตำรวจเกี่ยวกับคดี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  7. สำเนาประวัติการรักษาตั้งแต่เกิดเหตุ
  8. เอกสารรับรองความพิการ ออกโดยสถานพยาบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  9. ภาพถ่ายกรณีสูญเสียอวัยวะ **ต้องเห็นใบหน้าผู้เอาประกันภัยพร้อมอวัยวะที่สูญเสีย**
  10. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (บัญชีออมทรัพย์)
 • กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิต
  1. แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมทดแทน (แบบฟอร์มของบริษัท)
  2. หนังสือรับรองการเป็นทายาทโดยธรรม (แบบฟอร์มของบริษัท)
  3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย พร้อมประทับตรา “ตาย”
  4. สำเนาหนังสือรับรองการตาย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับผลประโยชน์
  5. สำเนาใบมรณบัตร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับผลประโยชน์
  6. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับผลประโยชน์
  7. รายงานสถาบันนิติเวชศาสตร์/ รายงานผลการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด
  8. บันทึกประจำวันของตำรวจเกี่ยวกับคดี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับผลประโยชน์
  9. ทะเบียนสมรส/ ทะเบียนหย่า ของผู้เอาประกันภัย
  10. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  11. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีของผู้รับผลประโยชน์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (บัญชีออมทรัพย์)