กรมธรรม์ประกัน ภัยสุขภาพกลุ่ม

โดยการเชื่อถือข้อแถลงในใบคำขอเอาประกันภัยซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรม์ประกันภัยนี้และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัยต้องชำระภายใต้ข้อบังคับ เงื่อนไขทั่วไป เงื่อนไขข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้บริษัทให้สัญญากับผู้ได้รับความคุ้มครอง ดังต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม