ประกันภัยสุขภาพนักศึกษา ปีการศึกษา 2565
บริษัทผู้รับประกันภัย : บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โดย บริษัท ซันเดย์ อินส์ จำกัด
เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ และนักศึกษาไทยที่ยื่นความประสงค์เป็นรายบุคคล*

ความคุ้มครองแบบคนไข้ใน (IPD) โดยจ่ายเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลต่อการเจ็บป่วยตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินสูงสุดของแต่ละรายการ

  1. ค่าห้องและค่าอาหารสูงสุดวันละ 1,000 บาท (สูงสุด 365 วัน)
  2. ค่าห้อง ICU สูงสุดวันละ 2,000 บาท (สูงสุด 15 วัน)
  3. ค่าใช้จ่ายทั่วไปในการรักษาพยาบาลไม่เกิน 24,000 บาท
  4. ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท (จ่ายตามจริง)
  5. ค่าปรึกษาแพทย์พิเศษในโรงพยาบาล ไม่เกิน 2,400 บาท
  6. ค่าดูแลโดยนายแพทย์วันละไม่เกิน 1,000 บาท (สูงสุด 365 วัน)
  7. ค่ารถพยาบาล/วัน/เที่ยว ไม่เกิน 3,000 บาท
  8. ไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลกับ รพ.คู่สัญญาของบริษัท