ข้อมูลขั้นตอนการทำประกันสุขภาพ

นักศึกษาไทยที่มีความประสงค์จะทำประกันภัยสุขภาพ จะต้องแจ้งความประสงค์และชำระค่าเบี้ยประกันเพิ่มเติม จำนวน 1,800 บาทต่อปีการศึกษา โดยมีขั้นตอนดังนี้

    1. นักศึกษา download และกรอกแบบฟอร์มแสดงความประสงค์ทำประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาไทย (ตามความสมัครใจ)
    2. นักศึกษาและผู้ปกครองกรอบกแบบฟอร์มและลงนาม พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุ
    3. นักศึกษานำส่งแบบฟอร์มที่สำนักงานกิจการนักศึกษา
    4. นักศึกษาชำระค่าเบี้ยประกันเพิ่มเติมที่สำนักงานคลัง
    5. นักศึกษาส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินให้สำนักงานกิจการนักศึกษารับทราบ (สามารถส่งทาง Line ID : sao-kmutt หรือ E-mail : studentaffairs@kmutt.ac.th)