ความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา (นักศึกษาทุกคน)

ค่ารักษาพยาบาลตามจริง ไม่เกิน 40,000 บาทต่ออุบัติเหตุต่อคน
เงินทุนประกันภัย กรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ 400,000 บาทต่อคน

 

ความคุ้มครองประกันภัยสุขภาพนักศึกษา (นักศึกษาต่างชาติ และนักศึกษาไทยตามความสมัครใจ)

ค่ารักษาพยาบาลต่อการเจ็บป่วยตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินสูงสุดของแต่ละรายการ

ลำดับ ผลประโยชน์ จำนวนเงิน (บาท)
1 ความคุ้มครองแบบคนไข้ใน (IPD)
ค่าห้องและค่าอาหารสูงสุด 30 วัน วันละไม่น้อยกว่า
800
2 ค่าห้อง ICU สูงสุด 7 วัน วันละไม่น้อยกว่า
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าห้อง ICU รวมกันสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,600
24,000
3 ค่าใช้จ่ายทั่วไปในการรักษาพยาบาล ไม่น้อยกว่า 16,000
4 ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ไม่น้อยกว่า
(จ่ายตามอัตราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด)
24,000
5 ค่าปรึกษาแพทย์พิเศษในโรงพยาบาล
– เมื่อไม่มีการผ่าตัด (รวมไว้ในค่าใช้จ่ายทั่วไปในการรักษาพยาบาล)
– เมื่อมีการผ่าตัด (รวมไว้ในค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด)
1,600
2,400
6 ค่าดูแลโดยแพทย์ สูงสุด 30 วัน วันละไม่น้อยกว่า 400
7 ค่ารถพยาบาล/วัน/เที่ยว ไม่น้อยกว่า 2,000