สิ่งที่ต้องรับกลับหลังจากรายงานตัวเข้ารับราชการทหาร

เพื่อใช้ในปีถัดไป