ข้อปฏิบัติสําหรับนักศึกษาฝึกงาน

 1. นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิชาฝึกงานอุตสาหกรรม โดยจํานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน ต้องเป็นไปตามที่หลักสูตรที่นักศึกษากําลังศึกษาอยู่กําหนดไว้
 2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาฝึกงานอุตสาหกรรม ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาอื่นในภาคการศึกษาฤดูร้อน หรือภาคการศึกษาที่ไปฝึกงาน
 3. เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักศึกษา นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาฝึกงานอุตสาหกรรม ต้องฝึกงานไม่น้อยกว่า 40 วันทําการ (หรือไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง) ต่อเนื่อง หรือไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่หลักสูตรกําหนดแล้วแต่ระยะเวลาใดจะมากกว่ากัน โดยไม่รวมวันลาของนักศึกษา และให้ถือวันและเวลาการทํางานของหน่วยงานที่นักศึกษาฝึกงานเป็นเกณฑ์
 4. นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศการฝึกงาน ก่อนไปฝึกงาน
 5. นักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบวินัยและกฎข้อบังคับของหน่วยงานที่นักศึกษาฝึกงาน เสมือนหนึ่งว่านักศึกษาเป็นบุคลากรคนหนึ่งของหน่วยงานนั้นๆ
 6. นักศึกษาต้องสุภาพ เรียบร้อย เชื่อฟัง และไม่แสดงกิริยาก้าวร้าวต่อผู้ฝึกสอน และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน
 7. นักศึกษาต้องปฏิบัติตามคําสอน/คําแนะนํา ของผู้ฝึกสอนและผู้ใหญ่ในหน่วยงาน ด้วยความอุตสาหะพยาม ต้องตั้งใจเรียนรู้และฝึกฝน ฝึกปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง
 8. นักศึกษาต้องรู้จักอุทิศเวลาของตน ในการศึกษาเรียนรู้ โดยไม่มาสาย ไม่กลับก่อนเวลา และไม่ใช้เวลาไปกับการปฏิบัติภารกิจส่วนตัว
 9. นักศึกษาต้องไม่ประพฤติตนในทางซึ่งอาจทําให้เสื่อมเสียเกียรติ และเสียชื่อเสียงของตนเองและมหาวิทยาลัยฯ
 10. นักศึกษาต้องประพฤติตนอยู่ในความสุจริต ไม่กล่าววาจาอันเป็นเท็จต่อผู้อื่น
 11. นักศึกษาจะต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และปฏิบัติตามกฎการแต่งกายของแต่ละหน่วยงานอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย และให้เกียรติกับสถานที่ทํางาน ไม่อนุญาตให้สวมใส่เสื้อยืด กางเกงยีนส์ปล่อยชายเสื้อออกนอกกางเกง หรือ กระโปรง สวมใส่กระโปรงสั้นจนเกินงาม ย้อมผมด้วยสีฉูดฉาด และสวมรองเท้าแตะ
 12. นักศึกษาต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อของนักศึกษา ทั้งนี้การชดใช้ค่าเสียหายให้เป็นไปตามแต่หน่วยงานนั้นจะเห็นสมควร
 13. นักศึกษาต้องเขียนบันทึกรายงานการฝึกงานประจําสัปดาห์ โดยให้ผู้ควบคุมงานลงนามรับรองทุกสัปดาห์ และทํารายงานส่งอาจารย์ที่ปรึกษา คนละ 1 เล่ม ส่งภาควิชา
 14. นักศึกษาต้องได้รับการประเมินผลการฝึกงานจากหน่วยงานที่นักศึกษาฝึกงาน เมื่อการฝึกงานสิ้นสุดลง(ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยฯ) โดยหน่วยงานที่นักศึกษาเข้าฝึกงานควรส่งผลการประเมิน ที่สํานักงานกิจการนักศึกษา
 15. นักศึกษาจะต้องเข้าไปบันทึกแสดงความคิดเห็นต่อบริษัท ในระบบ สารสนเทศนักศึกษา (New Acis)